Oglądasz posty wyszukane dla hasła: Ergonomia i ochrona pracy

Temat: [zawod]specjalista ds BHP
Tu się dowiesz jak się kształcić np.
podaję jako ciekawostkę jedynie

http://www.business-schoo...3&depth=0&sub=7


zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
PROGRAM 315[01] 2102/SP,SPd/MEN/1996.10.17

Specyfika kształcenia, ogólna charakterystyka zawodu
W związku z wejściem i członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz wzrostem wymagań bezpieczeństwa w środowisku pracy konieczne jest przygotowanie wykwalifikowanych kadr z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Firmy zatrudniające powyżej 20 osób mają obowiązek zatrudnienia specjalisty z dziedziny bhp. Ciekawy i rzetelnie przygotowany program zajęć spowoduje, że zdobędziecie państwo interesujący i mający przyszłość zawód. Nauka trwa 1 rok dla słuchaczy, którzy ukończyli technikum natomiast 1,5 roku dla absolwentów liceum ogólnokształcącego. Technik bhp w swojej pracy wykonuje szereg czynności związanych z profilaktyką bezpieczeństwa stanowisk pracy w firmie. Projektuje plany ewakuacyjne, zabezpieczenia energetyczne, gazowe, przygotowuje niezbędne warunki do przechowywania materiałów niebezpiecznych i ich ewidencji. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy:
- identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tym zagrożeniami,
- organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
- zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą,
- ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków,
- współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca wykonywana przez absolwentów kierunku BHP

Osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje może prowadzić szkolenia z zakresu bhp wykonując w/w pracę na samodzielnym stanowisku (zwykle w bardzo dużych przedsiębiorstwach), lub wykonując powierzone zadania jako funkcję dodatkową, także dodatkowo płatną (obok obowiązków wynikających z wykonywania podstawowej pracy).

Osoby posiadające w/w kwalifikacje mogą prowadzić firmy szkoleniowe w interesującym nas zakresie.

Praca dla absolwentów czeka też w organach nadzoru nad warunkami pracy (między innymi w: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Urzędzie Nadzoru Technicznego).

Plan nauczania
Lp. Przedmioty Razem w cyklu nauczania godzin lekcyjnych
1 Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego 55
2 Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem 56
3 Podstawy statystyki, ekonomii i organizacji 28
4 Toksykologia 14
5 Podstawy ergonomii i fizjologii 40
6 Podstawy psychologii i socjologii 15
7 Prawna ochrona pracy 45
8 Techniczne bezpieczeństwo pracy 90
9 Analiza i ocena zagrożeń 80
10 Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp 25
11 Ochrona środowiska naturalnego i ochrona ppoż 25
12 Użytkowanie komputera 22
12 Zajęcia praktyczne 30
13 Podstawy przedsiębiorczości 15
Praktyki zawodowe 2 tygodnie w semestrze I i II
Razem 540


co do wynagrodzenia to znalazłam taki załacznik z 2007r.Temat: Różne szkolenia
Konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: "AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA PRACOWNIKÓW STARSZYCH W ASPEKCIE STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA"

24-25 października 2008 r.
Miejsce konferencji - Zielona Góra, Palmiarnia, ul. Wrocławska 12
Zakwaterowanie uczestników - Hotel Orbis „Polan”, Zielona Góra, ul. Staszica 9a

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie zapraszają na konferencję poświęconą problematyce ochrony zdrowia pracowników starszych.

Celem Konferencji jest przedstawienie propozycji działań z zakresu medycyny pracy zmierzających do przedłużenia okresu aktywności zawodowej osób starszych.

Program obrad przewiduje V Sesji tematycznych:

W I Sesji „Polityka Państwa w zakresie wychodzenia z rynku pracy” przewidujemy referaty na temat aktualnej sytuacji prawnej na rynku pracy i perspektyw zmian, dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy oraz działań służby medycyny pracy wobec pracowników starszych w tym propozycje programów profilaktycznych.

II i III Sesja „Zmiany funkcjonalne zachodzące wraz z wiekiem a możliwości wykonywania pracy przez osoby starsze” będzie obejmowała zagadnienia dotyczące zagrożeń wynikających z organizacji pracy ( godziny pracy, tempo pracy, przerwy, praca zmianowa, urlopy, metody pracy, kompetencje i wymagania). Dyskutowana będzie problematyka wpływu czynników psychologicznych i atmosfery pracy na samopoczucie i kreatywność. Przedstawione będą najnowsze doniesienia na temat wpływu czynników ergonomicznych na zmiany i uszkodzenia w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego. Przedmiotem obrad będzie także problematyka klinicznych skutków oddziaływania czynników fizycznych i chemicznych na osoby starsze, a także wpływ czynników środowiskowych na proces starzenia się skóry.

Tematy IV i V Sesji „Promocja zdrowia i profilaktyka medyczna” i „Choroby układu ruchu wśród pracujących” zawierać będą koncepcje działań profilaktycznych mających na celu umacnianie zdrowia pracowników starszych w tym : programy promocji zdrowia, a aktywność zawodowa i społeczna osób starszych, badania profilaktyczne - monitorowanie stanu zdrowia pracowników starszych, patofizjologiczne zmiany w układzie ruchu związane ze starzeniem, choroby układu ruchu wieku podeszłego – profilaktyka i rehabilitacja, zwiększanie wydolności i sprawności fizycznej poprzez aktywność fizyczną m.in. Tai-Chi, joga, taniec.

Referaty wygłoszą pracownicy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB w Warszawie, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i innych uczelni zajmujących się problematyką ochrony zdrowia pracujących.

Sprawy organizacyjne:
Rozpoczęcie konferencji - 24.10.2008 r., godz. 9.00
Zakończenie konferencji - 25.10.2008 r. (sobota), godz. 14.00 (obiad)
Zakwaterowanie uczestników - 23.10.2008 r. (czwartek), od godzin popołudniowych. Przewidziana jest także obiadokolacja.

Koszt uczestnictwa w konferencji jednej osoby wynosi:
- Wariant I - 650 zł - koszt 2 noclegów 23/24.10.2008 r. i 24/25.10.2008 r., pełnego wyżywienia, udziału w uroczystej kolacji, materiałów konferencyjnych
- Wariant II - 500 zł - koszt 1 noclegu 24/25.10.2008 r., pełnego wyżywienia, udziału w uroczystej kolacji, materiałów konferencyjnych
- Wariant III - 200 zł - bez noclegu, koszt wyżywienia podczas konferencji, udziału w uroczystej kolacji, materiałów konferencyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty na konto:
KB S.A. O/ZG 21150018101218100546130000
należy dokonać do 6 października 2008 r.

Za udział w konferencji przyznane zostaną punkty edukacyjne.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Szczegółowe informacje:
Elżbieta Szyszymar
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze
tel. 0-68 328 48 00, fax: 0-68 328 48 04

Temat: Lekarze medycyny pracy - czego możemy od nich wymagać?
Wyczytane dziś w e-letterze.
Coś mi się widzi, że pracodawcy stanowczo za mało wymagają od LMP, z którym zawarli stosowną umowę.......

Obowiązki służby medycyny pracy

W jakim celu powołano służbę medycyny pracy i jakie są jej obowiązki wobec pracodawców?

Służbę medycyny pracy powołano, aby w jej ramach:

chronić zdrowie wszystkich pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania,
sprawować profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi.

Obowiązki służby medycyny pracy
Do obowiązków służby medycyny pracy należy:

ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, w szczególności przez:

1. - rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy, które mogą mieć ujemny wpływ na zdrowie,
2. - rozpoznawanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem,
3. - udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy;
4. - sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:
wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,
5. - orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w kp i w przepisach wydanych na jego podstawie,
6. - ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,
7. - prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej,
8. - prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
9. - wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą,
10. - monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,
11. - wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą;
12. - prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową;
13. - organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki;
inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących;
14. - inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielanie pomocy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie:
15. - informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,
wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka,
16. - tworzenia warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej,
17. - wdrażania programów promocji zdrowia,
18. - organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej;
19. - prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy;
20. - gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317 z późn. zm.).

Anna M. Błażejczyk
specjalista w Departamencie
Nadzoru i Kontroli
Ministerstwa Zdrowia (wypunktowanie i pogrubienia moje - E.)
Temat: Apteczka
USTAWA
z dnia 27 czerwca 1997 r.
o służbie medycyny pracy.

Art. 6. 1. Służba medycyny pracy jest właściwa do realizowania zadań z zakresu:
1) ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, w szczególności przez:
a) rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
b) rozpoznawanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem,
c) udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy,
2) sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:
a) wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,
b) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie,
c) ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,
d) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
e) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
f) wykonywanie szczepień ochronnych, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391),
g) monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,
h) wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą,
3) prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
4) organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
5) inicjowania i realizowania promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących,
6) inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie:
a) informowania pracowników o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,
b) wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup szczególnego ryzyka,
c) tworzenia warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej,
d) wdrażania programów promocji zdrowia,
e) organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej,"

I z tego samego aktu dalej...

2. Współdziałanie z pracodawcami i ich organizacjami oraz z pracownikami i ich przedstawicielami polega w szczególności na:
1) bieżącej wzajemnej wymianie informacji o zagrożeniach zdrowia występujących na stanowiskach pracy i przedstawianiu wniosków zmierzających do ich ograniczenia lub likwidacji;
2) uczestniczeniu w inicjatywach prozdrowotnych na rzecz pracujących, zwłaszcza dotyczących realizacji programów promocji zdrowia;
3) dokonywaniu wyboru form opieki zdrowotnej i programów ich wdrażania, odpowiednich do rodzaju zakładu pracy i występujących w nim zagrożeń zawodowych.

Poza tym co oznacza "ustalone w porozumieniu". A co w sytuacji gdy zdanie lekarza będzie odrębne od zdania Pracodawcy?

Wg. mnie Pracodawca i tak ponosi odpowiedzialność za apteczki, więc jeżeli potraktuje słynne stwierdzenie z naszych przepisów "powinny" jako "może, ale nie musi", to może nawet sam ustalić skład apteczek. Z drugiej jednak strony jak płaci się za opiekę medyczną, to chyba można wyegzekwować od lekarza wizytę w miesiącu i jego "pomoc" przy ustalaniu zawartości apteczek lub rozmieszczenia innego sprzętu?

pozdrawiam
B.Temat: behapowiec
Pytanie

Czy przepisy zabraniają stworzenia stanowiska inspektora ds. bhp i przeciwpożarowego?

Jeżeli nie można łączyć tych dwóch obszarów, to jakie przepisy regulują zakres stanowiska inspektora ds. przeciwpożarowych?

Odpowiedź

Generalnie nie jest możliwe utworzenie stanowiska inspektora bhp i przeciwpożarowego łącznie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p., służba bhp ma określone ściśle zadania. Przepisy zabraniają ponadto, aby obciążać ją dodatkowymi obowiązkami.

Niemniej jednak, możecie Państwo ewentualnie powierzyć obowiązki związane z bhp i ppoż jednemu pracownikowi zatrudniając go na 1/2 etatu jako inspektor bhp i 1/2 jako inspektor ppoż.

Proszę pamiętać, iż macie Państwo bezwzględny obowiązek utworzenia służby bhp, gdyż zatrudniacie Państwo więcej niż 100 pracowników.

Zgodnie z r.s.b.h.p. do zakresu działania służby bhp należy m.in.:

- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp z uwzględnieniem osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy,
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
- sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych zapobiegających występującym zagrożeniom,
- uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
- udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zgłaszanie i przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ergonomii na stanowiskach oraz wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.

Natomiast, jeśli chodzi o przepisu ppoż. - obowiązki pracodawcy posiadającego budynek, obiekt lub teren określa art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) - dalej u.o.o.p. Są oni zobowiązani zabezpieczyć ww. przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej pracodawca może powierzyć np. inspektorowi ds. ppoż.

U.o.o.p. nie przewiduje konieczności zatrudniania na etacie osób realizujących w imieniu właściciela lub pracodawcy spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, można bowiem korzystać z pomocy fachowców. Proszę jednak pamiętać, iż czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wyłącznie wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W zależności od zakresu powierzanych zadań, muszą to być osoby z tytułem zawodowym inżyniera pożarnictwa lub pokrewnym, osoby z wykształceniem wyższym i ukończonym szkoleniem specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo technicy pożarnictwa, ewentualnie osoby z wykształceniem średnim i ukończonym szkoleniem inspektorów ochrony przeciwpożarowej. U.o.o.p. uznaje też kwalifikacje równorzędne nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zakres czynności inspektora wynikał będzie wprost z obowiązków ciążących na właścicielu budynku, obiektu budowlanego lub terenu, czyli m.in.:

1) przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
2) wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
3) zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
4) zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
5) przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
6) zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
7) ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Natomiast w razie zatrudnienia inspektora ds. ppoż odpowiedzialny za ww. czynności jest inspektor.

Michał Szalak

źródło: Vademecum Głownego KsięgowegoTemat: Prośba o radę!

Żeby być wykładowcą na szkoleniach, na kursach to trzeba mieć następujące uprawnienia: skończony kurs pedagogiczny lub ukończone szkolenie: Podstawy dydaktyki szkoloenia dorosłych i ........., ukończone szkolenia w zakresie: zarządzania beazpieczeństwem i higieną pracy, dobra znajomość Prawa Pracy, ukończony Kurs pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Świadectwo kompetencji wykładowcy w zakresie bhp, ergonomii, prawa pracy, , zaświadczenie ukończenia kursu "elementarny" kurs pierwszej pomocy, Dobra znajomość PN - N - 18002:2000 i PN - EN ISO `14001: 1998, ukończone szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej oraz ukopńczone szkolenie w zakresie Ubezpieczeń SPołecznyc.
I wówczas można być wykładowcą i prowadzić szkolenia dla pracowników wszystkich grup, tj. Robotniczych, Administracyjno - Biurowych, dla Osób Kierujących Pracownikami i dla Pracowdców.
A samo wykształcenie: techni9k bhp, brak doświadczenia. ŻYCZĘ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mogą być duże problemy.


Skro rozumiem Twoje intencje, w dużym stopniu je nawet popieram, ale.... zgodzę się z Moniką... że może być Mrilka wykłądowcą.....

Dlaczego...., jeśli to co pisze Skro to prawda to brakuje mi tam conajmniej kilku szczegółów podam jeden, piszesz znajomość prawa pracy.... to ja sobie nie wyobrażam by wykładowcą była osoba bez wykształcenia prawniczego, bez podstawowej znajomości języka prawnego i prawniczego, językiem potocznym, nawet behapowskim tego nie można wyłożyć..., piszę nie dlatego że akurat mam takie cóś, ale dlatego że dla prawnika zadatek czy zaliczka to zupełnie co innego, a dla większości społeczeństwa to jest to samo...

a o co mi chodzi i dlaczego stwierdziłemże Monika ma rację (choć ciepło kumam intencje SKRO) jestem przeciwnikiem wykładowców od wszystkiego, moim zdaniem pierwszą pomoc może jednak najlepiej wyłoży lekarz czy pielegniarka czy ratownik, ergonomie stanowiska nie raz informatyk, zagrożenia BHP na pewno BEHAPOWIEC, ppoż pewnie strażak.... dlatego w firmach gdzie ja wykładam, ja robię tylko prawo pracy, czasem ergonomię kompa (bo jestem po podyplomowej informatyce) i tyle.... a co ważne wykłądam tylko prawo pracy.... bo nie ma prawnika od wszystkiego, ja się nie znam na prawie łowieckim, farmaceutycznym znam sie tylko na prawie pracy, cywilnym i itd...
to wszystko oznacza że mrilka jest np doskonale przygotowana do wykładów z... pewnej częsci programów ramowych i może to wykładać a za te wykłądy i przygotowanie i kwalifikacje wykładowcy odpowiada organizator szkolenia... kropa i pozdrawiam

to tylko moje zdanie, ani rządowe ani antyrządowe, absolutnie nie kieruje go przeciwko nikomu, choć pewiem czepialski forum pewnie sie przyczepi..., można się zgadzać albo nie...

p.s. Mrilka powodzenia!!!!!!, pamietam swój pierwszy wykład, dla 200 osób przedstawicieli wielkiego koncernu spożywczego, w Mikołajkach w znanym hotelu, niesamowicie się bałem, stres, trema, a tu...... okazało się że wszyscy są już tak wstawieni że mogłem im kopciuszka opowiadać i też by byli zadowoleni... a potem to już do przodu, ale ilość możłiwych zadawanych mi pytań nawet mnie zaskakuje i to są moje ulubione momenty wykładów, pytania, wtedy wiem żemoge pomóc...Temat: duperelki bez znaczenia czyli Foka vs P-51


| Ale kiedy to nieslychanie ciekawe. Bitwa o Anglie to byla mniejsza ilosc
| mysliwcow (prowadzonych - srednio - przez gorszych pilotow) wspartych
| nieco lepszymi osiagami Spit i radarem. Ofensywa bombowa na Niemcy ma
| nieco lepsze proporcje ilosciowe na korzysc obroncow, z wczesniejszych
| wypowiedzi wynika, ze L-waffe mogloby ciac mysliwce alianckie na
plasterki
| (i zdaje sie czasami mialo to miejsce).

W 1943 i później statystyczny (en masse) poziom wyszkolenia pilotów
Luftwaffe stale się obniżał. A od 1944 właściwie ciężko mówić o
jakiejkolwiek przewadze niemieckiego lotnictwa myśliwskiego. Mimo
pionierskich kroków z odrzutowcami itp. Może poza siłą uzbrojenia
(niektórych!) samolotów, ale to nie wystarczało.


Hmm, teraz rozumiem - ofensywa bombowa na Rzesze byla powtorka Bitwy o
Anglie, tylko z powodu 3 lat jej trwania katastrofalne straty Niemcow
akumulowaly sie, podczas gdy w 1940 Anglicy po kilku miesiacach mogli
przystapic do odbudowy potencjalu....


| Np. kwestia celownikow kol[costam]. Alianci mieli lepszy, nie zacinajacy
| sie, ale trzeba bylo zdrowo przy nim grzebac (rozmiary celu itp) - jak


to


(niestety) weterynarzem. Niezależnie od celownika. Przegląd ich typów
znajdziesz na: http://paparomeo.freeyellow.com/sighttable.html


Dzieki za info.


| Albo inna sprawa. P-51 ma kroplowata kabine, co oznacza, ze pilot mogl
| zejsc nawet od pocisku zwyklego km-u.

Chyba założyłeś, że opancerzenie znajdowało się na pokryciu kadłuba, i tym
samym kroplowa osłona musiała oznaczać brak ochrony pilota? Nie. W P-51D
na
tylnej ścianie kabiny za fotelem znajdowała się duża 8 mm płyta pancerna.
Z
takiej płyty był również zagłówek. W ML znalazłem stwierdzenie, że w
aniekiecie amerykańskich pilotów z IIWŚ Mustang uznawany był za najlepiej
opancerzony samolot. Oczywiście silnik rzędowy i układ chłodzenia cieczą
były podatne na uszkodzenia.


Jeszcze raz dziekuje za informacje.


| Po wojnie raporty i badania wykazaly, ze dla
| amerykanskich polcalowek jedyne sensowne efekty przynosila amunicja
| przeciwpancerno-zapalajaca, bo wtedy mozna bylo liczyc na pozar celu.
Jak
| w tekim razie musiala byc opancerzona Foka i dlaczego roznica masy
wynosi
| tylko ~200kg. Dlaczego tego opancerzenia nie mialy P-51?

Jak wyżej wspomniano, miały. Osłona kabiny i tylna ochrona pancerna
Fw-190A
(pomińmy kontrowersyjny, ciężko dopancerzający RĂźstsatz R7) nie różniła
się
aż tak dramatycznie od Mustanga: tył fotela był wykonany z płyty pancernej
8
mm, zagłówek 12 mm, za fotelem były jeszcze dodatkowe płyty 5 mm.


Rozumie troszke wiecej, ale nasuwaja sie nastepne pytania.

Czy sie myle, czy Foka (i P-40 i P-47) miala szyby pancerne +/- odporne na
amunicje normalnych km-ow?

Przy okazji - czy opancerzano boki kabin? Jak opancerzano silnik?


| nagminnym faktem ... co do cholery musieli obslugiwac piloci w czasie
| lotu, ze absorbowalo ich az tak mocno...
wzrokiem wszystkich ptaków, które w danym momencie widzisz. Ciekawe jak
długo będzie Ci się to udawało?


Co z podzialem rol (2 pary to 4 pilotow - 2 "odpoczywa" + 2 "sledzi")?
Poza tym Ci ludzie latali na wojnie, ryzykowali zycie i mieli motywacje do
rozgladania sie.
Zakladam, ze byly jakies czynnosci dodatkowe wymagajace ich uwagi i
rozwalajace ergonomie pracy.


| Jakie standardowe problemy mieli piloci w casie lotu (np. w czasie I
Wojny
| Swiatowej pozary na pokladzie wystepowaly praktycznie w czasie kazdego
| jednego lotu),

Czy jesteś tego pewien?


Tego o I WS? Tak. Uszczelki to byly chamskie klamerki dociskajace gumowe
weze na metalowe elementy silnika/zbiornika. Stad masa przeciekow. Jakies
grono pasjonatow z USA Odrestaurowalo kilka SE5, Spadow i Neuportow i
opisywali wrazenia... Niestety brakowalo maszyn miemieckich i oczywiscie
nikt nie probowal intensywnej walki manewrowej na Neuportach :-)

Milego dnia

Bendin

Temat: Przyszłość bwp w WP

1) CV9030 to konstrukcja z lat 90-tych a BMP-1 z lat 60-tych z konsekwencjami w zakresie ochrony przeciw minom, ergonomii pracy itd. Tego się poprawić w BMP-1 nie uda.
Układ konstrukcyjny BMP nie jest przestarzały. Nie rozumiem argumentu z ergonomią (oczywiście pomijam działonowego). Niska sylwetka to zaleta pojazdu. Szwedzi również minimalizowali wysokość CV90, w przeciwieństwie do np. Austriaków czy Amerykanów.

Tylko, że to będzie drogo kosztowało. Potem jak przeliczysz sobie to na pozostały okres eksploatacji BMP-1 wyjdzie drożej niż zakup nowszych BWP.
Tak, tylko, że inwestujemy w sam osprzęt, czyli coś co da same korzyści. Bazowy kadłub CV90, który jest drogi, nie stanowi większego skoku jakościowego wobec BMP. W Szwecji CV90 zastępował Pv-302 (który był rówieśnikiem M113), a zarazem był odpowiedzią na BMP-2.

3) Nie wiem jak kilkadziesiąt lat wpływa na odporność opancerzenia.
To też mnie zastanawia. W każdym razie, odporność przeliczeniowa czoła to 35-40 mm, bok 18 mm, a tył 17 mm, wobec tego nawet kilka minimetrów nowej stali pancernej wysokiej twardości (to z czego robi się Rosomaka) zabezpieczy przed ogniem armat małokalibrowych, wkm i odłamków (najważniesze z tych zagrożeń). Bazowy BMP-1 był poddawany niedawno próbom ostrzału, wyniki podobno przerosły oczekiwania, aczkolwiek nie wiem czy próbowali sprawdzić zmęczenie kadłuba.

Najmłodsze BMP-1 w Polsce pochodzą z 1988 r. a te z 1980 r. mają 28 lat. Czyli można BWP-1 zmodernizować tyle biorąc pod uwagę pozostały dla tych wozów okres eksploatacji taniej wyszłoby kupić CV9030!
W związku z powyższym jaki sens modernizować wozy, którym po modernizacji zostanie kilka lat eksploatacji?

Dlaczego miałyby nie zostać np. 25 lat? Po modernizacji układu napędowego i jezdnego możemy uzyskać wozy o tzw. "zerowym resursie"
Winą BMP nie jest "przestarzałość techniczna", ale moralna, w tym głównie radziecki rodowód. To bariera psychologiczna. Podobnie było z szukaniem haków na M1911A1 w US Army, "pistolet którzy pamiętają nasi dziadowie".
Co do samego CV90, to jego realny wpływ na pole walki, w porównaniu do np. zmodernizowanego BWP-1 będzie żaden. Jest równie bardzo podatny na zniszczenie przez: czołg, PPK, granatnik ppanc., subamunicje lotniczą, bombę lotniczą, odłamki artyleryjskie, a to spowoduje pewnie ponad 80% strat bojowych (aczkolwiek Puma ma dostać detektory Obry-3). De fakto zagrożenie ze strony armat małokalibrowych i wkm jest iluzoryczne lub co najmniej drugoplanowe.
Żywotność zwykłego BWP na polu walki jest marna, niezależnie od tego czy to BMP-1 czy CV90 i oba typy były niszczone przez przeciwnika w równym stopniu. O stratach zadecyduje taktyka i sytuacja na polu walki, bo oba typy są metalowym „mięsem armatnim”.
Wyobraźcie sobie, że w 1991 r. lub w 2003 r., Amerykanie zamieniliby się z Irakijczykami Bradleyami na BMP-1. Czy miałoby to jakikolwiek wpływ na pole walki. I proszę nie mówić o małym wpływie siłą lądowych w obu konfliktach, bo to nie przesądza.
Zaletą CV może być niezawodność , szybkość dokonywanych napraw i większa odporność na odłamki artyleryjskie, aczkolwiek widzę odpowiedni potencjał w BMP-1. Wykształcił się pewien mit CV90.Temat: duperelki bez znaczenia czyli Foka vs P-51


Czy sie myle, czy Foka (i P-40 i P-47) miala szyby pancerne +/- odporne na
amunicje normalnych km-ow?


Owszem, każdy z nich miał w wiatrochronie środkową, pochyloną szybę pancerną
o grubości chyba nie mniej niż 30 mm (dokładniejsze dane zapewne do
wyGooglania). Na pewno były projektowane jako ochrona przed pociskami 7,62
(,92) mm. Przypuszczam, że (przynajmniej w Fw) mogły chronić też przed
półcalówkami - pośrednio wnioskując z tego, że w RĂźstsatzach R7 i R8 ta
szyba pozostawała niezmieniona. Ale jaki dokładnie był poziom tej ochrony,
nie wiem.


Przy okazji - czy opancerzano boki kabin?


Tylko w wyżej wspomnianych Fw 190A R7 i R8, ale w ich wyniku powstawał
ociężały "czołg" nadajacy się do walki z bombowcami, ale już nie z
myśliwcami osłony.


Jak opancerzano silnik?


Tylko tu i ówdzie, w najlepszym razie. Np. w P-51 zdaje się, że okrągła
płyta pancerna za kołpakiem smigła, w Fw 190A przed pierścieniową chłodnicą
oleju, itp. Szczegółów trzeba by poszukać.


Co z podzialem rol (2 pary to 4 pilotow - 2 "odpoczywa" + 2 "sledzi")?
Poza tym Ci ludzie latali na wojnie, ryzykowali zycie i mieli motywacje do
rozgladania sie.


Na pewno się rozglądali. Wszystko jest fajnie, gdy leci się po prostej i
niewiele się dzieje. Ale przypuszczam, że większość zaskoczeń naturalnie
musiała się zdarzać, gdy się działo. Przez analogię: jeżdząc samochodem
staram się mieć świadomość, co dzieje się wokół, w tym za mną i po bokach.
Ale gdy widzę, że przede mną warsiaski/siedlecki kierowca szykuje się do
czegoś niekonwencjonalnego, skupiam się na próbie zgadnięcia, jaki numer
może za chwilę wywinąć i wtedy automatycznie pogarsza się mój poziom

wymiarach...


Zakladam, ze byly jakies czynnosci dodatkowe wymagajace ich uwagi i
rozwalajace ergonomie pracy.


Oczywiście trochę zegarów do pilnowania i parę wajch do korygowania.


| (np. w czasie I Wojny Swiatowej pozary na pokladzie wystepowaly
| praktycznie w czasie kazdego jednego lotu),

| Czy jesteś tego pewien?

Tego o I WS? Tak.


Patrząc z dzisiejszej prespektywy, na pewno latało się wtedy interesująco.
Np. w silnikach rotacyjnych "zmniejszanie gazu" do lądowania odbywało się
przez... wyłączanie co chwila zapłonu. Pozostaję jednak skrajnie
nieprzekonany do tak ekstremalnego twierdzenia jak powyżej. Choćby dlatego,
że przy ówczesnych materiałach konstrukcyjnych oznaczałoby to, że nie warto
w ogóle uczyć lądowań.

Pa,

Krzysztof

Temat: BHP ślusarza
No dobra


Rozdział 2
Organizacja stanowisk pracy

§ 45. [Wymagania dla stanowisk pracy] 1. Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej (nie zajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.
2. Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia przedmiotów albo wydzielenia się substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być zaopatrzone w urządzenia ochronne zapewniające ochronę pracowników przed skutkami tego ryzyka.
3. Stanowiska pracy, na których wykonywane prace powodują występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narażeni na te czynniki.
4. Stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności:

1) z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, silnym wiatrem i spadającymi przedmiotami,
2) ze szkodliwym dla zdrowia hałasem, jak również szkodliwymi gazami, parami lub pyłami.

W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez pracowników lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

§ 46. [Powierzchnia stanowisk, maszyny i urządzenia, materiały i odpady] 1. Na stanowiskach pracy należy zapewnić wynikającą z technologii powierzchnię oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów.
2. Na stanowiskach pracy nie wolno przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie. Odpady produkcyjne powinny być sukcesywnie usuwane.
3. Szmaty, tampony, trociny itp. nasycone lub zanieczyszczone substancjami łatwo zapalnymi, utleniającymi się lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielające uciążliwe zapachy - należy przechowywać w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego oraz co najmniej raz na dobę usuwać z pomieszczeń pracy i niszczyć w sposób określony w instrukcji, o której mowa w § 41.

§ 47. [Przejścia] 1. Do każdego stanowiska pracy powinno być zapewnione bezpieczne i wygodne dojście, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m.
2. W przypadkach uzasadnionych względami konstrukcyjnymi maszyn i innych urządzeń technicznych dopuszcza się zmniejszenie wysokości dojścia do 1,8 m przy jego odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu znakami bezpieczeństwa zgodnymi z Polską Normą.
3. Przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń powinny mieć szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy, szerokość ich powinna wynosić co najmniej 1 m.

§ 48. [Pracownicy niepełnosprawni] Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności.

§ 49. [Praca na stojąco i siedząco] 1. Przy wykonywaniu pracy nie wymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnić pracownikom możliwość siedzenia.
2. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia należy zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej.
3. Siedziska powinny spełniać wymagania Polskich Norm.
Temat: Okresowa analiza stanu bezpieczeństwa...
Obiekty budowlane
W bieżącym roku wykonano okresowy (przeprowadzany raz na 5 lat) przegląd obiektu budowlanego - przegląd wykonał zespół specjalistów pod kierownictwem inspektora nadzoru budowlanego.
Podczas przeglądu stwierdzono:
- stan konstrukcji nośnej stalowej obiektów - dobry,
- stan poszycia ścian i dachów - dobry,
- stan instalacji wodnej - dobry,
- stan instalacji kanalizacyjnej - dobry,
- stan instalacji CO - dobry,
- stan instalacji gazowej technologicznej - dobry,
- stan instalacji elektrycznej - dobry,
- stan instalacji odgromowej - dobry.
Przeprowadzony przegląd budynku nie wykazał uchybień, budynek pod względem technicznym nadaje się do eksploatacji.
W zakładzie znajdują się książki obiektów budowlanych, prowadzone są na bieżąco.
Drogi komunikacyjne i transportowe oraz dojazdy pożarowe są utrzymane w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi transportu wewnątrzzakładowego oznakowane są znakami drogowymi i oświetlone, wyodrębniono i oznakowano ciągi komunikacji pieszej.
Urządzenia i instalacje energetyczne oraz wentylacyjne
Pomiary elektroenergetyczne instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych:
- pomiar napięć i obciążeń przewodów i kabli niskich napięć - protokół nr 4/2004 z 31 maja 2004 r.
- pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, zerowanie rozdzielni elektrycznych - protokół nr 2/2004 z 31 maja 2004 r.
- sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej - protokół nr 2/2004 z 31 maja 2004 r.
Instalacja odgromowa:
- przegląd techniczny (okresowy) - protokół z 31 maja 2004 r.
- przegląd wizualny (roczny) - podczas rocznego przeglądu obiektu budowlanego - 13 czerwca 2004 r.
Instalacja gazowa:
- sprawdzenie szczelności - protokół nr 4/9/2004 z 9 września 2004 r.
- pomiary i regulacja palników kotłów - protokół z 9 września 2004 r.
Okresowy przegląd i czyszczenie instalacji dymowych, spalinowych i wentylacyjnych:
- przegląd instalacji wentylacyjnych - protokół z 20 maja 2004 r.
- usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i palenisk opalanych gazem - opinia nr 1/2004 z 2 września 2004 r.
- przegląd klap dymowych - protokół z 5 maja 2004 r.
Wykonane pomiary i przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej wentylacyjnej, kominowej oraz przegląd obiektu budowlanego wykazały ich sprawność techniczną - zostały dopuszczone do eksploatacji.
Pomieszczenia pracy
Pomieszczenia zostały zakwalifikowane jako stanowiska stałej pracy.
Stanowiska pracy urządzone są stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności, uwzględniają zasady ergonomii oraz zapewniają pracownikom bezpieczne warunki pracy.
Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia w poszczególnych pomieszczeniach i na stanowiskach pracy oraz parametry, takie, jak powierzchnia, kubatura, temperatura, wentylacja, oświetlenie elektryczne i naturalne, należy stwierdzić, że te pomieszczenia i stanowiska spełniają wymogi określone w przepisach techniczno-budowlanych ponieważ:
- powierzchnie stanowisk pracy zapewniają zatrudnionym swobodę ruchów wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem zasad ergonomii,
- spełniony jest wymóg przepisów o wolnej, niezajętej przez urządzenia powierzchni co najmniej 2 m2, przypadającej na każdego zatrudnionego,
- nawierzchnia podłóg i schodów wykonana jest z materiału niepowodującego niebezpieczeństwa poślizgu,
- urządzenia zostały posadowione w taki sposób, że zachowane są co najmniej dwumetrowe odległości pomiędzy poszczególnymi urządzeniami,
- drogi transportu mechanicznego i przejścia komunikacyjne zapewniają swobodę poruszania się pracowników, są właściwie oznakowane i zabezpieczone,
- wysokość pomieszczeń pracy (stanowiska pracy biurowej - 3 m, stanowiska produkcyjne - 24 m); pomieszczenia spełniają wymagania przepisów bhp odnośnie do rodzajów wykonywanych prac, stosowanych technologii oraz występowania substancji szkodliwych dla zdrowia,
- spełniony jest wymóg przepisów dotyczący wolnej objętości pomieszczeń, przypadający na każdego zatrudnionego -wynosi on ponad 13 m3 ,
- ogrzewanie pomieszczeń zapewnia na stanowiskach biurowych temperaturę powyżej 18°C, na stanowiskach produkcyjnych temperatura znacznie przewyższa 14°C; zgodnie z wykonanymi pomiarami mikroklimatu określa się go jako umiarkowany (dość gorąco),
- pomieszczenia produkcyjne posiadają wentylację mechaniczną, w budynku biurowo-socjalnym zainstalowana jest klimatyzacja,
- pomieszczenia oświetlone są światłem naturalnym i elektrycznym, wykonane pomiary natężenia oświetlenia wykazują jego zgodność z PN,
- pomieszczenia mają oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
- świetliki pełnią jednocześnie funkcję klap dymowych.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarneTemat: Maszyny - wymagania minimalne i zasadncze...
eMKa

Po wstąpieniu do UE konstruowanie i produkcja maszyn musi odpowiadać ściśle określonym normom, a w konsekwencji tylko takie mogą być wprowadzane do obrotu i nabywane przez przedsiębiorców.

Ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa maszyn zgodnego ze standardami unijnymi zawiera rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa wydano na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Do rozporządzenia powinni stosować się projektanci oraz producenci.Jednak w żaden sposób przepisy nie powinny być lekceważone przez pracodawców.
W kodeksie pracy - art. 217 stwierdza się, że niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. Ta sama zasada odnosi się do narzędzi pracy.

Dla pracodawcy istotne jest, czy na urządzeniu umieszczono znak CE, świadczący o posiadaniu certyfikatu na znak bezpieczeństwa, czy też – jeśli takie oznakowanie nie jest wymagane – posiada deklarację zgodności WE (sporządzoną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela), potwierdzającą zgodność maszyny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.

Kodeks pracy wymaga od projektantów i producentów, aby konstruowane i budowane przez nich maszyny zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy, a także by uwzględniały zasady ergonomii.
Za niespełnienie tych warunków odpowiada konstruktor oraz wykonawca maszyn i urządzeń technicznych.
Sprzęt, który z jakichś względów nie będzie mógł odpowiadać takim wymaganiom, musi być wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie, przy czym w przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia zależy od warunków lokalnych, w jakich maszyna ma być użytkowana, wyposażenie w odpowiednią ochronę należy do obowiązków pracodawcy.

Pracodawca nie może się zwolnić z konieczności własnej oceny stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy, jeśliby nawet uprawnione podmioty wydały pozytywną ocenę dotyczącą bezpieczeństwa, np. maszyn - art. 217 § 1 k.p., substancji chemicznych - art. 221 § 2 k.p. czy środków ochrony indywidualnej - art. 2376 § 3 k.p.
Jeśli bowiem w przekonaniu pracodawcy używanie tych przedmiotów nie gwarantuje jednak bezpiecznego wykonywania pracy, pozostaje jego obowiązkiem podjęcie takich działań, które to bezpieczeństwo zagwarantują.

Montaż w hali produkcyjnej maszyny nie spełniającej norm, nie posiadającej odpowiednich dokumentów pozwalających zidentyfikować producenta (czy importera), pozbawionej znaków bezpieczeństwa czy deklaracji zgodności i wreszcie instrukcji obsługi, nie obciąża nikogo innego tylko pracodawcę.Temat: Praca w INTERNET FM S.A.
RMF FM - największa komercyjna sieć radiowa i ComArch S.A. -
najszybciej rozwijająca się firma informatyczna w Polsce stworzyły:

INTERNET FM S.A.

Nowa firma będzie tworzyć zaawansowane serwisy internetowe dla
użytkowników indywidualnych oraz prowadzić działalność w zakresie
elektronicznego biznesu. Główną siedzibą firmy będzie Kraków. Do pracy
w nowej spółce poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

motoryzacja, muzyka, turystyka)  nr ref. 001
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie zawodowe w danej branży
- szerokie kontakty biznesowe z otoczeniem
- znajomość sieci Internet
- umiejętności kierownicze
- dobre zdolności komunikacyjne

kapitałowy, motoryzacja, muzyka, turystyka, komputery) - nr ref. 002
- doświadczenie w danej branży (zawodowe lub poważne hobby)
- umiejętności kierownicze
- umiejętność koordynacji pracy redaktorów, informatyków i grafików
- znajomość sieci Internet
- dyspozycyjność

kapitałowy, motoryzacja, muzyka, turystyka, komputery) - nr ref. 003
- doświadczenie w danej branży (zawodowe lub poważne hobby)
- doświadczenie w przygotowaniu materiałów (tekst, multimedia) do
publikacji
- umiejętności dziennikarskie
- znajomość sieci Internet
- dobra organizacja czasu pracy i umiejętność pracy w zespole
- dyspozycyjność

Projektant stron WWW - nr ref. 004
- wykształcenie wyższe lub student ostatnich lat
- doświadczenie w projektowaniu złożonych serwisów WWW
- znajomość narzędzi do projektowania serwisów WWW
- wyczucie estetyki i ergonomii
- znajomość oprogramowania graficznego
- dobre zdolności komunikacyjne

Grafik internetowy - nr ref. 005
- praktyczne doświadczenie w przygotowaniu grafiki na potrzeby
Internetu (szablony stron WWW, bannery, zdjęcia, itp.)
- bardzo dobra znajomość programów graficznych
- znajomość programów do tworzenia serwisów WWW i języka HTML
- dobra organizacja czasu pracy i umiejętność pracy w zespole
- dyspozycyjność

Administrator systemów komputerowych (specjalności systemy operacyjne,
systemy komunikacyjne, serwery WWW, serwery baz danych) - nr ref. 006
- dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- dobra znajomość systemu operacyjnego Unix (Sun Solaris, Linux) lub
Windows NT
- praktyczna znajomość administracji serwerów WWW, serwerów pocztowych
lub serwerów baz danych
- umiejętność programowania w C/C++, shell, perl lub PHP
- znajomość zagadnień ochrony systemów informatycznych
- dyspozycyjność

Pracownik obsługi serwisu tematycznego - nr ref. 007
- wykształcenie średnie (preferowani studenci)
- znajomość języka angielskiego
- umiejętność wyszukiwania i edycji informacji
- umiejętność obsługi programów biurowych i internetowych (poczta,
przeglądarka)
- umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze

Oferujemy:
- nieograniczone możliwości samorealizacji
- wspaniałą atmosferę pracy
- ciągle nowe wyzwania
- dostęp do najnowocześniejszych technologii
- bardzo dobre warunki socjalne i finansowe

Czekamy na Twoje CV oraz list motywacyjny (prosimy o podanie numeru
referencyjnego):
Oferty listowe:  Internet FM S.A., Kopiec Kościuszki, al. Waszyngtona
1, 30-204 Kraków

Temat: Kierunek Administracja
Kierunek Administracja
Studia dzienne i zaoczne

Administracja:
- studia licencjackie dzienne (3 - letnie w Zabrzu)
- studia zaoczne zawodowe (4-letnie w Zabrzu)

Sylwetka Absolwenta:
Absolwenci kierunku ADMINISTRACJA dysponować będą:
- teoretycznymi i praktycznymi umiejętnościami z zakresu nauk społecznych i prawnych oraz z zakresu zarządzania,
- wiedzą merytoryczną dotyczącą zagadnień prawnych samorządu i funkcjonowania administracji,
- wiedzą obejmującą poszczególne szczeble, rodzaje i zagadnienia administracji publicznej, w tym samorządowej,
- umiejętnościami: twórczego i kreatywnego myślenia oraz podejmowania decyzji, wykorzystywania najnowszych metod wspomagających proces decyzyjny, a w tym metod i technik informatycznych analizy zjawisk społecznych, prowadzenia analiz w zakresie zagadnień interdyscyplinarnych dotyczących najważniejszych problemów życia społecznego (rynek pracy, środowisko społeczne itp.), łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami dotyczącymi opracowywania różnych projektów.

Absolwenci kierunku Administracja mogą być zatrudnieni jako:
- pracownicy administracji publicznej i ogólnej,
- specjaliści w jednostkach organizacyjnych samorządów lokalnych i regionalnych,
- doradcy w zakresie dotyczącym projektowania rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów społecznych,
- specjaliści od zagadnień promocji i marketingu na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Programy studiów obejmują z jednej strony treści z obszaru nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych, które są tradycyjnie uniwersyteckie. Z drugiej strony, jako jednostka uczelni technicznej, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej kładzie szczególny nacisk na przedmioty techniczne w programach nauczania, w tym: problemy nowych technik wytwarzania, nowoczesne metody organizacji przedsiębiorstw przemysłowych oraz procesów produkcyjnych, informatyzację zarządzania, metody ilościowe w ocenie funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz zagadnienia interdyscyplinarne, oddziaływujące na tradycyjny obszar zadań inżynierskich, jak np. problemy globalizacji rynków, zarządzanie kadrami, wpływ konkurencji, itp.

Szczególnym obszarem działań dydaktycznych Wydziału są takie nowe obszary zadań, mieszczących się w problematyce zarządzania, jak zarządzanie jakością i zarządzanie przez jakość czy też komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich. Równocześnie, wykorzystując posiadany potencjał kadrowy oraz istniejącą i stale rozbudowywaną bazę labora­toryjną, Wydział wprowadza do programów nauczania bogaty wybór treści, związanych z te­chni­cznymi i pozatechnicznymi aspektami zarządzania środowiskiem. Te elementy programowe są dostosowane do realizowanych na Wydziale specjalności dydaktycznych i obejmują z jednej strony kwestie inżynierii środowiska pracy (np. badania pracy, zagrożenia pracy typu hałas lub wibracje, aspekty ochrony środowiska i aspekty ergonomiczne w zarządzaniu produkcją) dla specjalności “technicznych”, jak i np. problemy inżynierii środowiska dla specjalności, kształcącej kadry dla potrzeb administracji lokalnej (specjalność “Zarządzanie w Sektorze Publicznym”).

Źródło
Temat: Bron gazowa i ostra.

z wielka uwaga przeczytalem informacje na temat broni dostepnej w naszych
sklepach- wielkie dzieki.
pozwole sobie podzielic sie moimi skromnymi uwagami.


a/Makarov-średnia cena  800zł / niemieckiej prod. już raczej niedostępny /
- dostępna jest am. tzw. antyrykoszetowa-9*18mmMak FMJHP,włoska
- dostępna jest am. tzw.antyterorystyczna /budowa tj.komar,osa,szerszeń
/-ale
czasami się zacina
- nie jest z blachy tj. P-83 /  Łucznik pada i możesz dorwać go za psie
pieniądze, nawet 610zł-doszły mnie słuchy , że WP już ma go serdecznie
dość-może

'W94' a
policja ma dostać Magi /


wojsko oficjalinie - TV i gazety podaly wybralo Wist'a.
co do policji myslalem, ze przechodza na Glocka - czesciowo juz widac na
ulicach.


- dostępny jest w 2 wersjach fabrycznie nowych - z reg. p. celow. - u
Malika /
będę tym się dopiero  bawił  , tak wieć nie chcem się wypowiadać ; ponoć
chwilowo i mam nadzieję że tylko przjściowo M&M nie posiada samych
r.p.cel./
i   bez r.p.c.-wersje dostępne z 1991r.


ogladalem Maga i Wista - pierwszy przypadl mi do gustu - jako bron dla
wojska nie wiem tylko jak sie z niego strzela - ergonomia i wykonanie I sza
klasa.
Wist - nie zdobyl jakos mojego zaufania przynajmniej po pierwszych
ogledzinach - jakis taki jest delikatny nie wiem jak sie sprawdzi w
warunkach polowych - bron dla wojska musi byc "chamoodporna" i dlugowieczna
oraz prosta w budowie i tania w utrzymaniu.


b/P-83--700zł
- jedni chwalą drudzy ganią
- występuje również z reg.p.cel.
- brak  kłopotu z oryginalnymi częściami zamiennymi


do trzymania w domu lub samoobrony - jako bron nie dla profesjonalisty jest
na pewno dobry - ja osobiscie nie wybral bym tej broni do pracy zarobkowej a
znam ja bardzo dobrze.
zaleta jest solidne wykonanie /jak na taka konstrukcje/ i mala awaryjnosc w
stosunku do odpowiednikow zagranicznych.


c/CZ-52,kal.7,62--500zł
- kłopotliwa w ukryciu
- no i ten kaliber-dostępny tylko pełen płaszcz-nie jest to jednak kaliber
,
jeżeli mogę użyć takiego określenia, "miejski"

d/TT wz. 33--350zł
- j.w.
- brak  kłopotu z  częściami


wspanialy pistolet - czy nowy kosztuje 350zl? myslalem, ze juz ich nie
robia.
mialem okazje strzelac z okazow z lat 50' caly czas aktywnie urzywanych -
cos pieknego choc ergonomia z poczatku wieku.
fak, ze jest to miniatura karabinu - do samoobrony czy uzywania w miescie
sie nie nadaje a i schowac ciezko za  to budzi respekt i wygladem i halasem
jaki robi ponadto przebija prawie wszystkie kamizelki kuloodporne wg
polskich producentow kamizelek z kevlaru dopiero IV stopien ochrony
zatrzymuje pocisk z TT. wydaje mi sie, ze mozna by ja stosowac przy
konwojowaniu na dluzszych trasach i w oddalonych obiektach - jeszcze nie
karabin a na 70 m bije celnie i samochodowe blachy tez nie przeszkadzaja.


Polecam Makarova
odradzam  w 100% CZ-100, a w CZ-83 b.często 'lecą' iglice
sorry za te parę banałów pisanych na gorąco i z pamięci / już słyszę te
teksty o
potrzebie łykania odpowiednich polepszaczy - na kąśliwe uwagi już się z
góry
nastawiłem tak więc 'andrealinki' z mojej strony nie będzie /-myślę że
pozostali
powinni mnie uzupełnić :
no, przysłowiowo "łyknąłem" coś na uspokojenie i czekam na 'zmieszanie z
błotem'
, a swoją drogą proponuję zainicjować wymianę użytkowych uwag na temat wad
i
zalet poszczególnych modeli


mysle, ze konstruktywnie nikt sie nie wazy,
ignorantow trzeba olac :))

poieram jak najbardziej wymiane pogladow i doswiadczen.
czy moglbys rozszyfrowac nazwy rewolwerow ?
prosze rozwin mysl o zawodnej amunicji.
jeszcze raz dzieki za bardzo ciekawe informacje.

bunkier
************ " brońmy pokoju do ostatniego naboju"**************
=================================================

                            "... luft plompać glajzy kłaść i wózki ciś."

Temat: Bron gazowa i ostra.


wojsko oficjalinie - TV i gazety podaly wybralo Wist'a.
co do policji myslalem, ze przechodza na Glocka - czesciowo juz widac na
ulicach.


plus beretty,CZ'ki


ogladalem Maga


lekkiego?


i Wista - pierwszy przypadl mi do gustu - jako bron dla
wojska nie wiem tylko jak sie z niego strzela - ergonomia


poważnie?


i wykonanie I sza
klasa.


j.w.?

ja się  tym bawiłem jak to cudo przem.zbroj. tylko weszło na taśmę,a jeszcze nie
sprzedawali-załatwiało się po znajomości.


Wist - nie zdobyl jakos mojego zaufania przynajmniej po pierwszych
ogledzinach - jakis taki jest delikatny nie wiem jak sie sprawdzi w
warunkach polowych - bron dla wojska musi byc "chamoodporna" i dlugowieczna
oraz prosta w budowie i tania w utrzymaniu.


masz rację rozpatrywałem toto w kategoriach cywilnych


| b/P-83--700zł
| - jedni chwalą drudzy ganią
| - występuje również z reg.p.cel.


przepraszam , chodzi o P-93--autokorekta


do trzymania w domu lub samoobrony - jako bron nie dla profesjonalisty jest
na pewno dobry - ja osobiscie nie wybral bym tej broni do pracy zarobkowej a
znam ja bardzo dobrze.
zaleta jest solidne wykonanie /jak na taka konstrukcje/


no, ta .Tylko ta konstrukcja taka cosik oszczędnościowa-materiał.Wiesz co , a
rzecznikiem jakimś to ty przypadkiem nie jesteś-to odnośnie wartości samego
zdania

No ale Baikal-442,czyli IŻ-Makarov z reg.p.cel. też-rok.prod.1996


i mala awaryjnosc w
stosunku do odpowiednikow zagranicznych.


mały teścik-wiesz jak zrobić b/rozkładania na czynniki pierwsze zabawkę
'maszynową'-hm?-pamiętasz post o wypadku ze strzelnicy


| d/TT wz. 33--350zł
| - j.w.
| - brak  kłopotu z  częściami

wspanialy pistolet - czy nowy kosztuje 350zl? myslalem, ze juz ich nie
robia.


toć pisałem , że ci "solidni" nie raczą poinformować ,że to demobil, a datą
prod. się nie afiszują


mialem okazje strzelac z okazow z lat 50'


ja z 30'


caly czas aktywnie urzywanych -
cos pieknego choc ergonomia z poczatku wieku.


zgadzam się, ale jak na te latka 30' to całkiem, całkiem;choć przyznam się , że
strzelałem z Browning'a mod.1911-mogę mylić , jak ktoś się uprze to
sprawdzę-własność znajomego-kal.7,65Brow., no to co tu dużo mówić....
wiadomo co bym wybrał.


fak, ze jest to miniatura karabinu - do samoobrony czy uzywania w miescie
sie nie nadaje a i schowac ciezko za  to budzi respekt i wygladem i halasem
jaki robi ponadto przebija prawie wszystkie kamizelki kuloodporne wg
polskich producentow kamizelek z kevlaru dopiero IV stopien ochrony
zatrzymuje pocisk z TT.


pragnę zauważyć , że jak słyszałem/głowy nie dam/  klasyfikacja polskich
producentów/mam na myśli tego od namiotów/ jest ciut wyjątkowo bardzo własna,
ale zaznaczam że przy badaniach nie byłem,a na porównywanie specyfik. prod. było
mi szkoda czasu , tym bardziej , że to "nie ma działeczka"


wydaje mi sie, ze mozna by ja stosowac przy
konwojowaniu na dluzszych trasach


ta.tylko , że czasami obwodnice to istnieją tylko na mapie, a i to nie zawsze


i w oddalonych obiektach


a pamiętasz zasięg skutecznego rażenia?na wojnę to i owszem, do służby, nie ,
jeszcze raz nie, choćby mi dopłacali


- jeszcze nie
karabin a na 70 m


zależy od numeru szczerbiny-nawet kartka A5 ze 100 metrów-trzydziestu
świadków,ale to niestety nie mój wynik, a szkoda , no ale ja nie mam dostępu do
am. na 'wiadra-gratis'


bije celnie i samochodowe blachy tez nie przeszkadzaja.


wystarczy 9x18mmMak FMJ niemiecki ze stalowym rdzeniem--pięć blach
samochod.;polski tylko trzy.


mysle, ze konstruktywnie nikt sie nie wazy,


ejże, jak czasami czytam niektóre szczegóły , to mi co nieco opada do samej
ziemi i się ciągnie metrami między nogami;ciekawe tylko czy z pamięci se tak
piszą; ja tak , co staram się podkreślać-no , to takie zabezpieczenie na wszelki
wypadek.

jp

Temat: Fotel kierowcy
Formuła 1 to nie tylko fascynacja szybkimi samochodami i ekscytujące wyścigi – to także niezwykle wysokie standardy bezpieczeństwa. Jednym z elementów zwiększającym bezpieczeństwo kierowcy jest jego fotel.

Kto nie idzie do przodu, ten się cofa – w Formule 1 odnosi się to nie tylko do rozwoju technologicznego mającego na celu polepszenie osiągów na torze. Poziom bezpieczeństwa jest również stale podnoszony.

„Projektując samochód, stawiamy sobie dwa cele”, podkreśla Brian O'Rourke, główny inżynier d/s materiałów kompozytowych w zespole Williams. „Chcemy zbudować szybki samochód wyścigowy i zapewnić kierowcy najlepszą możliwą ochronę”.

Bez wątpienia najważniejszym elementem wpływającym na bezpieczeństwo kierowcy jest tzw. monocoque – czyli kabina kierowcy, wykonana z włókien węglowych. Poza tą swoistą "komorą przetrwania", ważną rolę odgrywa także fotel – mający nie tylko zapewnić kierowcy wystarczający komfort przy prowadzeniu wyścigówki, ale także chronić go w miejscu pracy. Zgodnie z przepisami technicznymi Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA), fotel nie może być integralną częścią kokpitu – musi być zamocowany wewnątrz monocoque za pomocą maksimum dwóch poziomych sworzni. Te sworznie muszą być w wyraźny sposób oznakowane, by ułatwić ewentualną pracę ratownikom. Dostęp do nich musi być łatwy i muszą być możliwe do usunięcia z każdego samochodu za pomocą takiego samego narzędzia.

Te innowacje, wprowadzone w 1999 r., umożliwiają wydobycie kierowcy z wraku rozbitego samochodu razem z fotelem, cały czas przypiętego pasami bezpieczeństwa. Dodatkowo fotel musi być wyposażony w specjalne mocowanie, umożliwiające zastosowanie urządzenia zwanego KED (Kendrick Extrication Device), które chroni kręgosłup i szyję w czasie wyciągania kierowcy. Pozwala to uniknąć dalszych uszkodzeń kręgów. Mocowanie fotela wewnątrz monocoque jest ujednolicone, dzięki czemu ratownicy na każdym torze doskonale wiedzą, jak wydobyć fotel wraz z kierowcą. Pozwala to na znaczne przyspieszenie akcji ratunkowej.

Kierowcy narażeni są na ogromne obciążenia w ciasnym kokpicie samochodu F1. By zwiększyć komfort, duży nacisk kładzie się na odpowiednie ukształtowanie fotela. Podczas modelowania inżynierowie używają manekina o kształtach kierowcy. Odpowiednio zaprojektowany fotel zapewnia kierowcy komfort, a także idealnie pasuje do kształtów kokpitu. Wykonany jest z włókien węglowych i pokryty pianką poliestrową, ukształtowaną zgodnie z wymaganiami kierowcy. Fotele w Williamsie dodatkowo pokryte są miękkim zamszem Alcantara. Istotną cechą użytych do budowy fotela materiałów jest ich niepalność, a także ograniczenie do minimum elektryzowania się fotela, wskutek ruchów kierowcy w kokpicie.

Fotele w cywilnym samochodzie mają być nie tylko wygodne i ładne.

„Fotele to ważny czynnik wpływający na bezpieczeństwo nowoczesnego samochodu”, mówi Dr Hartmuth Wolff z Centrum Technologii Allianz. „Podnoszą efektywność pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych w przypadku zderzenia czołowego lub bocznego, a w przypadku uderzenia z tyłu ich rola jest kluczowa”.

Samochody F1 różnią się od swoich drogowych kuzynów jeszcze jedną rzeczą – ich kokpity są "szyte na miarę". W cywilnym aucie bardzo ważne jest wykorzystanie wszystkich możliwości dostrojenia wnętrza do potrzeb kierowcy. Tylko właściwe ustawienie fotela zapewni jego maksymalne wykorzystanie – pod względem bezpieczeństwa, komfortu i ergonomii.

W odróżnieniu od foteli w zwykłych samochodach, fotele stosowane w Formule 1 znacznie ograniczają możliwości poruszania się kierowcy. Jest on przypięty do fotela w podobny sposób, jak piloci myśliwców – za pomocą sześciopunktowych pasów bezpieczeństwa. Rozpina się je jednym ruchem ręki – przepisy mówią, że kierowca musi być w stanie wyskoczyć z samochodu w ciągu pięciu sekund.

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na osiągi samochodu F1 jest położenie środka ciężkości. To wymaga odpowiedniego położenia fotela kierowcy, który poprawia rozłożenie masy w samochodzie dzięki swojej pozycji – bardziej leżącej, niż siedzącej, tak nisko jak to tylko możliwe. Po wprowadzeniu samochodów z podniesionym nosem, zasady aerodynamiki wymogły na kierowcach niewielką zmianę pozycji – ich stopy muszą teraz znajdować się wyżej, niż dolna część pleców. Zwiększa to i tak niemałą rolę dokładnego dopasowania kształtów fotela do potrzeb kierowcy.

Każdy fotel w Formule 1 to unikat. Jeśli zachodzi taka potrzeba, partnerzy z zespołu wymieniają się samochodami – ale nigdy fotelami. Jeśli kierowca musi się przesiąść do samochodu zapasowego, zawsze zabiera ze sobą fotel.
f1wm.pl/allianz.pl
Temat: 175 lat Autosanu
Autosan ma już 175 lat. Trudno sobie dziś wyobrazić, że kiedyś w Sanoku nie produkowano autobusów. Te „wizytówki” miasta, jeżdżą od sześćdziesięciu lat po drogach całego kraju przewożąc pokolenia do pracy, szkoły, na wycieczki. Do dzisiaj, na ulicach kraju, spotykamy te stare i nowe autobusy z symbolem lecącego bociana.

Wszystko zaczęło się od pomysłu dwóch emigrantów z Kongresówki Walentego Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego, którzy w 1832 roku założyli tu zakład kotlarski, z czasem przekształcony w fabrykę produkującą sprzęt i urządzenia na potrzeby przemysłu dawnej monarchii habsburskiej. W latach 1894-1897 fabryka stała się jej największym producentem wagonów kolejowych i tramwajów, które jeździły po szynowiskach polskich miast w okresie międzywojennym, a i długo po drugiej wojnie światowej. Asortyment produkowany w sanockich zakładach rozszerzał się, a w 1928 roku, taśmę produkcyjną opuścił pierwszy, seryjny autobus. Tak zaczęła się nowa epoka w dziejach firmy, która trwa do dziś.

„175 lat tradycji to zobowiązanie do tworzenia wyrobów, które muszą o krok wyprzedzać produkty konkurencji. To solidność w działaniu, jakość w produkcji i nowoczesność w projektowaniu. - Robić wszystko, co dobre dla klienta, pracowników, fabryki i sprzyjać konkurencyjności naszych produktów - to dewiza, która towarzyszy wszystkim działaniom Autosanu” – Wiesław Wyżycki, Prezes Autosan S.A.

Dzisiaj obszar działalności spółki to nie tylko produkcja autobusów międzymiastowych, podmiejskich, szkolnych, specjalnych dla policji, wojska, straży pożarnej, więziennictwa, do przewozu osób niepełnosprawnych, czy ruchu lewostronnego, ale również produkcja kabin i kontenerów o specjalnym przeznaczeniu wojskowym, nadwozi do autobusów szynowych, pociągów, tramwajów oraz remonty autobusów. Dywersyfikacja produkcji możliwa jest dzięki doświadczonej i kompetentnej załodze, ciągle rozwijanej myśli konstrukcyjno-technologicznej, jak również dzięki posiadanej i modernizowanej infrastrukturze, która umożliwia produkcję wyrobów najwyższej jakości. W spółce realizowany jest ciągły proces dokształcania i szkolenia pracowników służący podwyższaniu umiejętności, kwalifikacji i świadomości projakościowej. Autosan posiada własne Biuro Rozwoju, gdzie najpierw w umysłach konstruktorów, a następnie przy wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania komputerowego powstają projekty nowych autobusów raz modernizacje istniejących. Aby sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów krajowych i zagranicznych, wdrożono w firmie szereg zmian organizacyjnych zmierzających do zapewnienia wymaganego poziomu jakości wyrobów. Działania te zostały uwieńczone otrzymaniem stosownych certyfikatów potwierdzających posiadane kompetencje.

Przyjęta w 2006 roku strategia spółki na najbliższe cztery lata zakłada rozwój konstrukcji w trzech głównych segmentach: autobusy lokalne i międzymiastowe od ośmiu do blisko trzynastu metrów długości, kabiny i kontenery wojskowe oraz podzespoły do pojazdów szynowych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji nadwozi. Założono modernizację dotychczasowych modeli autobusów poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz wykonanie wg najnowszych osiągnięć technologicznych, gwarantujących przy tym zwiększoną żywotność
pojazdu i przede wszystkim bezpieczeństwo pasażerów.Nie zapominamy także o ochronie środowiska, niskich kosztach eksploatacji i ergonomii stanowiska kierowcy.Mamy nadzieję, że zaoferowanie nowej linii produktowej zunifikowanych ze sobą autobusów w połączeniu z kompleksową obsługą serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, pozwoli lepiej dopasować naszą ofertę do rosnących wymagań klientów - zapewnia Wiesław Wyżycki.źródło: motogazeta.plTemat: FOTOGRAFIA AMATORSKA
Weź przyzwoitego zooma najlepiej żeby się zaczynał od 17
Na coś przyzwoitego od 17-18 trzeba wydać minimum 1500zł - na Tarmona 17-50mm f2,8. Jeszcze są Sigmy za te pieniądze, ale nie chce Sigmy - mają zwalony AF i trzeba je przymykać, żeby było ostro. Jedyny przyzwoity zoom którego mogę zaakceptować to będzie Tamron już tu wcześniej wspomniany (jeśli ktoś zamierza kupić, to niech uważa - bardzo dużo tych obiektywów będących w sprzedaży to nie do końca dobre produkty - mają źle ustawione soczewki, przez co są nieostre. Trzeba być uważnym po prostu). Kiedyś go na pewno kupię, ale nie wiem czy za dwa miesiące czy za dwa lata :E 70-300G mogę nawet teraz zamówić, ale jeszcze się wstrzymuję.
Praca w jakimkolwiek portalu na podkarpaciu = wolontariat
W sensie że nie ma szans na ani jednego grosika czy po prostu bardzo mało można dostać? Ale pomijając dolary (nie są takie ważne):
1) Portale (głównie mówię teraz o K24) zapewniają wejściówki na różne imprezy czy trzeba się o nie samemu zatroszczyć?
2) Załóżmy, że przychodzę do K24 ze zdjęciami z jakiejś imprezy (np. zlotu 4x4, gdzie na 90% będę i na 90% dostanę od organizatora plakietke "akredytacja prasowa") - jest szansa na ich opublikowanie (niektórych) czy jest to niemożliwe?
3) Przychodząc do szefostwa portalu z propozycją współpracy dostaję kopa w tyłek czy jest szansa na zgodę (dla kogoś, kogo "pro" ze względu na nieduże doświadczenie nazwać raczej nie można).
Myślę, że taka współpraca to całkiem ciekawe zajęcie - że można się nieco rozwinąć itp. i jako forma realizowania swoich zainteresowań jest jak najabrdziej ok, dlatego tyle się o to pytam (w temacie "Krośnieńskie portale" zacząłem coś się dowiadywać, ale temat zamknięto).
Jak chcesz zarobic jakies pieniazki na foceniu to idz robic sluby, studniowki, chrzty ludziom
Na to się nie napalam póki co - tym bardziej nie posiadając dobrego obiektywu i doświadczenia (ale jak będzie jakieś weselisko kogoś znajomego to się wkręcę jako drugi foto-macher - dla sprawdzenia się)
jesli nie masz żadnych wtyków, nie wiesz jak się wkręcać i nie lubisz utarczek słownych z ochroną, to możesz potrzebować długi obiektyw
Czasami nie da się podejść - na rajdzie nie stanę z szerokim obiektywem na środku drogi - wtedy tele jest niezbędne (choć to co chcę kupić nie jest demonem szybkości ani jakości), jeśli chcę się zrobić dobre zdjęcie. Może się też przydać do robienia zdjęć tam, gdzie jest to niezbyt bezpieczne.
Ostatnio testowalem 2 dni Nikona D70S i stwierdzam ze gorszego gowna nie widzialem:(
Heh, D50 mimo tej samej matrycy i większości części robi ładniejsze zdjęcia (serio), ale ma gorszą ergonomię Jak masz wystarczająco $$$ to bierz D200 Jeszcze dodam, że obecnie zakupienie jakiegokolwiek Nikona graniczy z cudem http://www.fotopolis.pl/index.php?n=4626 - potwierdzają to też opinie na forach.
Tyle bazgrania, heheTemat: Monitor Philips LCD 17 170S6FS 12ms sil


Monitor Philips LCD 17 170S6FS 12ms sil
Producent: Philips
Opis:
Korzystne koszty eksploatacji
- Funkcja SmartManage umożliwia zarządzanie urządzeniami poprzez sieć LAN
- Bezołowiowa konstrukcja wspomaga ochronę środowiska
- Zużycie energii niższe od średniej tego typu urządzeń
- Norma TCO gwarantuje najwyższą ochronę i spełnianie standardów ergonomii
- Odpowiedzialność za środowisko partner Energy Star
- Blokada antykradzieżowa Kensington chroni monitor przed kradzieżą

Wyjątkowa jakość ekranu
- Czas reakcji 12 ms to najlepsza jakość wyświetlania ruchomych obrazów
- Rozdzielczość SXGA 1280 x 1024 ostrzejszy obraz
sRGB zapewnia dopasowanie kolorów ekranu i wydruku

Duża wygoda
- Wbudowany zasilacz zasilacze zewnętrzne są zbędne
- Łatwa, przyjazna dla użytkownika instalacja typu Plug & Play
- FlexiHolder przytrzymuje notatki, kartki lub zdjęcia na górnej części monitora

parametry techniczne:

Obraz/Wyświetlacz
Typ panelu LCD : 1280 x 1024 pikseli, Polaryzator przeciwoślepieniowy, Paski pionowe RGB
Rozmiar panelu : 17"/ 43 cm
Część widoczna ekranu : 337,9 x 270,3 mm
Rozmiar plamki : 0 264 x 0 264 mm
Jasność (nitów) : 250 nity
Współczynnik kontrastu (typowy) : 500:1
Kolory wyświetlacza : 16,2 M
Kąt widzenia : - C/R > 5
Kąt widzenia (poziomy) : 160
Kąt widzenia (pionowy) : 140
Czas odpowiedzi (typowy) : 12 ms
Chromatyczność bieli, 6500K : x = 0 313 / y = 0 329
Chromatyczność bieli, 9300K : x = 0 283 / y = 0 297
Maks. rozdzielczość : 1280 x 1024 przy 75 Hz
Zalecana rozdzielczość : 1280 x 1024 przy 60 Hz
Ustawienia fabryczne : 15 trybów
Tryby definiowane przez użytkownika : 50 trybów
Częstotliwość plamki wideo : 140 MHz
Częstotliwość odświeżania poziomego : 30 - 83 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego : 56 - 76 Hz
sRGB : Tak

Możliwości połączenia
Wejście sygnału : Analogowe (VGA)
Sygn. wejściowy synchronizacji wideo : Synchronizacja kompozytowa, Oddzielna synchronizacja, Synchronizacja na zielonym

Wygoda
Funkcje zwiększające wygodę : Menu ekranowe OSD, SmartManage
Elementy sterujące monitora : Automatyczna, Regulacja jasności, Lewy/prawy, Menu (OK), Zasilanie Wł./Wył., W górę/dół
Języki menu ekranowego : angielski, francuski, niemiecki, włoski, chiński uproszczony, hiszpański
Pozostałe wygody : Zgodne z blokadą Kensington, Uchwyt FlexiHolder
Obsługa funkcji Plug & Play : DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
Certyfikaty : Oznaczenie CE, E2000, EMC, Energy Star, FCC-B, UL, CSA, SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo
Pochylenie : -5° do 25°
Mocowanie zgodne ze standardem VESA : 100 x 100 mm

Akcesoria
Akcesoria w zestawie : Przewód zasilający sieciowy, Przewód VGA
Akcesoria opcjonalne : Podstawa Super Ergo
Podręcznik użytkownika : Tak

Wymiary
Głębokość (z podstawą) : 200
Wysokość (z podstawą) : 390
Szerokość (z podstawą) : 375
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) : 50 000 godz.
Wilgotność względna : 20%–80%
Zakres temperatur (eksploatacja) : 5°C do 40°C
Zakres temperatur (przechowywanie) : -20°C do 60°C
Waga : 3,9

Moc
Zgodny z : E2000, Energy Star, NUTEK
Pobór mocy : 30W (typowo)
Tryb wyłączenia : < 1 W
Wskaźnik LED zasilania : Tryb pracy, zielony, Tryb gotowości/uśpienia, bursztynowy
Zasilanie : Wbudowane, 90 - 264 V AC, 50/60 Hz

Cena brutto: 955,06 PLN